1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ciklidistit r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on ciklidi- eli kirjoahvenharrastuksen edistäminen akvaarionharrastuksen erikoisalueena jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää kokouksia, kursseja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä ja retkiä,

– edistää kirjoahvenharrastuksen ja akvaarioalan tuntemusta ja siihen liittyvää tutkimusta,

– toimia muilla vastaavanlaisilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen kirjoahvenista kiinnostunut luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.

Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Nuorisojäseniä ovat luonnolliset henkilöt sen kalenterivuoden loppuun asti, jona he täyttävät 18 vuotta, kannattajajäseniä luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa, kunniajäseniä hallituksen siihen kutsumat luonnolliset henkilöt, jotka erityisen ansiokkaasti ovat toimineet yhdistyksen tai kirjoahven- taikka akvaarionharrastuksen hyväksi. Muut jäsenet ovat varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsen on vapaa liittymis- ja jäsenmaksuista.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi katsoa vuoden ajalta jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen ja päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksin.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen toimintaa ja tilejä tarkastavat vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat, joiden toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa      kaksi ääntenlaskijaa;

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

8.   valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle;

9.   valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

10 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa, ja sen syntyminen edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Suomen Akvaarioliitto r.y:lle tai muuten kirjoahven- tai akvaarionharrastuksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Nämä säännöt on laadittu Suomen Akvaarioliitto r.y:n akvaarioyhdistyksen mallisääntöjen mukaisesti, jotka on ennakkotarkastettu yhdistysrekisteritoimistossa 29.04.1994.

Yhdistyksen jäsenet ovat hyväksyneet nämä säännöt Ciklidistit ry:n ylimääräisessä kokouksessa Hangon Tvärminnessä 24.8.2002.